REGULAMIN

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO QACTUS.PL

1. Postanowienia ogólne

1.1. Sklep internetowy działający pod adresem: www.qactus.pl należy do spółki o nazwie Nodu Sp. z o.o. ul. Jerzego Bartnika „Magika” 30/2, 05-220 Zielonka, NIP: 1251653496, REGON: 366775000, KRS: 0000668282, o kapitale zakładowym: 5 000 zł. Kontakt mailowy: biuro@qactus.pl

1.2. Niniejszy Regulamin określa zasady składania zamówień oraz zawierania i rozwiązywania umów sprzedaży dotyczących produktów oferowanych za pośrednictwem sklepu internetowego pod adresem: www.qactus.pl zwany dalej: www.qactus.pl lub „Sklep” a także zasady wykonywania tych umów, prawa i obowiązki sklepu www.qactus.pl i Klienta oraz zasady postępowania reklamacyjnego i ochrony danych osobowych.

1.3. Klienci mogą w każdej chwili uzyskać nieodpłatny dostęp do niniejszego Regulaminu na stronie internetowej www.qactus.pl lub też sporządzić wydruk.

1.4. Umowy zawierane za pośrednictwem sklepu internetowego zawierane są w języku polskim.

1.5. Wszelkie ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje zamieszczone na stronie sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy (art. 71 Kodeksu cywilnego).

2. Usługi świadczone drogą elektroniczną.

2.1. Sprzedawca świadczy drogą elektroniczną usługi polegające na umożliwieniu Klientom założenia konta użytkownika na stronie internetowej Sklepu oraz udostępnieniu Klientom formularza zamówienia na stronie internetowej Sklepu.

2.2. Usługa konta użytkownika polega na umożliwieniu Klientom korzystania z zasobów Sklepu po zalogowaniu się. Założenie konta użytkownika wymaga wypełnienia i przesłania formularza rejestracji zawierającego: imię i nazwisko, adresu , adresu do korespondencji (jeśli jest inny, niż adres główny) oraz adres poczty elektronicznej. Usługa konta użytkownika świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient może w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów usunąć swoje konto użytkownika poprzez przesłanie Sprzedawcy żądania usunięcia konta drogą pisemną, lub za pośrednictwem e-mail (dane kontaktowe określone w punkcie 1.1. Regulaminu).

2.3. Usługa formularza zamówienia polega na umożliwieniu Klientom składania zamówień (oświadczeń woli) na towary oferowane przez Sprzedawcę za pośrednictwem strony internetowej Sklepu, zgodnie z procedurą przewidzianą w punkcie 3 Regulaminu. Usługa świadczona jest nieodpłatnie i ma charakter jednorazowy. Usługa ulega zakończeniu bezpośrednio po złożeniu zamówienia.

2.4. Do przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień niezbędny jest komputer lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do sieci Internet oraz systemem operacyjnym umożliwiającym uruchomienie przeglądarki internetowej (np. Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Internet Explorer) z obsługą skryptów Javascript, a także aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

2.5. Sprzedawca informuje, że do podstawowych zagrożeń związanych z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną poprzez sieć Internet należą w szczególności ingerencje osób trzecich (tzw. hackerów), wirusy komputerowe, konie trojańskie czy też spam (nie zamawiane wiadomości elektroniczne rozsyłane jednocześnie do wielu odbiorców). W interesie każdego użytkownika usług świadczonych za pośrednictwem Internetu jest zainstalowanie legalnego i aktualnego oprogramowania chroniącego urządzenie użytkownika przed ww. zagrożeniami.

2.6. Klienci korzystający ze Sklepu zobowiązani są powstrzymać się od jakiejkolwiek działalności sprzecznej z prawem, w tym w szczególności od dostarczania treści o charakterze bezprawnym oraz od ingerowania w zawartość Sklepu lub jego elementy techniczne.

2.7. Reklamacje dot. usług świadczonych drogą elektroniczną można zgłaszać pisemne, lub poprzez pocztę elektroniczną (dane kontaktowe wskazane w punkcie 1.1. Regulaminu). Reklamacje będą rozpatrywane przez Sprzedawcę w terminie 14 dni.

3. Procedura zawarcia umowy/realizacja zamówienia.

3.1. Sklep przyjmuje zamówienia poprzez stronę internetową www.qactus.pl  oraz adres e-mail biuro@qactus.pl 

3.2. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.

3.3. Przez złożenie zamówienia należy rozumieć wybór rodzaju, kolorów, liczby produktów ze strony www.qactus.pl,  a następnie przesłanie informacji wraz danymi kontaktowymi na adres e-mail lub poprzez formularz zakupowy.

3.4. Elementem procedury zamówienia jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja.

3.5. Złożenie przez Klienta zamówienia stanowi ofertę zawarcia umowy sprzedaży produktów będących przedmiotem zamówienia w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego.

3.6. Składający zamówienie jest zobowiązany do pełnego oraz zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia danych wymaganych do realizacji zamówienia, a w szczególności do podania imienia i nazwiska oraz adresu. Podanie niepełnych, nieprawdziwych lub błędnych danych może utrudnić, a nawet uniemożliwić realizację zamówienia. Prosimy o podanie prawidłowego numeru telefonu. Jest on niezbędny do kontaktu firmy kurierskiej dostarczającej zamówione produkty oraz ułatwi kontakt w razie ewentualnych problemów z realizacją zamówienia.

3.7. Po złożeniu przez Klienta prawidłowo wypełnionego zamówienia otrzyma on odpowiedź ze sklepu internetowego potwierdzającą przyjęcie zamówienia. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem o przyjęciu oferty i z tą chwilą dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży.

3.8. Czas realizacji zamówienia wynosi średnio 5 do 7 dni roboczych, licząc od dnia zaksięgowania wpłaty za zamówienie, chyba że jest podany inny czas realizacji przy produkcie. W wyjątkowych przypadkach, klient zostanie niezwłocznie poinformowany o wydłużeniu czasu realizacji zamówienia.

Przy płatnościach kartą zamówienie zostaje przyjęte do realizacji w momencie uzyskania pozytywnej autoryzacji.

4. Ceny i płatność

4.1. Podane na stronach ceny towarów nie zawierają kosztów dostawy. Koszt jest uzależniony od łącznej wagi zamówienia. Całe zamówienie jest wysyłane w jednej przesyłce dlatego koszt dostawy jest jeden.

4.2. Łączny koszt zamówienia, obejmujący cenę produktu oraz koszt dostawy, podany jest w koszyku i przy podsumowaniu dokonywanego zamówienia. Koszty dostawy obowiązują na terenie Polski.

4.3. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena produktu podana na stronie sklepu w chwili składania zamówienia przez Klienta.

4.4. Płatność za zamówiony towar następuje w formie przelewu standardowego na konto bankowe (poprzez samodzielne logowanie do banku internetowego, wizytę w placówce banku lub na poczcie) na konto:

Nodu Sp. z o.o.

ul. Jerzego Bartnika "Magika" 30/2

05-220 Zielonka

Numer rachunku: 91 1750 0012 0000 0000 3674 5557  

lub w formie przelewu online lub kartą płatniczą.

Dostępne formy płatności: * Visa * Visa Electron * MasterCard * MasterCard Electronic * Maestro

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online drogą elektroniczną jest Blue Media S.A. 

W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

 

5. Dostawa

5.1. Zamówione produkty dostarczane są za pośrednictwem firmy kurierskiej na terenie Polski.

5.2. Zamówione towary dostarczane są bezpośrednio na adres Klienta wskazany w formularzu zamówienia.

5.3. W przypadku złożenia zamówienia obejmującego kilka produktów koszt dostawy naliczany jest na podstawie łącznej wagi zamówienia. Całe zamówienie jest wysyłane w jednej przesyłce dlatego koszt dostawy jest jeden.

5.4. W chwili otrzymania przesyłki Klient powinien w miarę możliwości sprawdzić w obecności dostawcy paczkę i otrzymany produkt pod kątem ewentualnych uszkodzeń. Wskazane jest, aby w przypadku stwierdzenia uszkodzeń przesyłki lub towaru Klient w miarę możliwości odmówił odbioru przesyłki i w obecności kuriera protokolarnie potwierdził stan przesyłki, co znacznie ułatwi dochodzenie roszczeń reklamacyjnych.

6. Reklamacje konsumenckie

6.1. Sklep jest zobowiązany do dostarczenia Klientom sprzedawanych rzeczy bez wad fizycznych i prawnych (rękojmia). W przypadku wadliwości nabytych towarów Klientom przysługują uprawnienia przewidziane w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2014 r. poz. 121 z późn. zm.), w szczególności w części odnoszącej się do rękojmi (art. 556 i nast.).

6.2. Reklamacje składa się na adres siedziby Sklepu, o którym mowa w punkcie 1.1 Regulaminu. Reklamacja powinna zawierać następujące dane: imię i nazwisko, adres e-mail lub adres do korespondencji, numer telefonu kontaktowego, przyczynę reklamacji, żądanie Klienta, datę zakupu oraz wystąpienia wady. Składając reklamację prosimy o odesłanie produktu wraz ze wszystkimi jego akcesoriami oraz w razie wątpliwości jakiegokolwiek dowodu potwierdzającego zakup w Sklepie. Można skorzystać z formularza reklamacyjnego, który stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu. Powyższa treść reklamacji ma formę zalecenia, a reklamacje o innej treści również będą rozpatrywane przez Sprzedawcę.

6.3. Jeśli do rozpoznania reklamacji konieczne okaże się zapoznanie się przez Sprzedawcę ze sprzedaną rzeczą, Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, będzie zobowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć rzecz do miejsca oznaczonego w umowie sprzedaży, a gdy takiego miejsca nie określono w umowie – do miejsca, w którym rzecz została wydana Klientowi.

6.4. Sklep ustosunkuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni.

6.5. Sklep nie świadczy usług posprzedażowych.

6.6. Reklamacje dotyczące usterek powstałych w trakcie transportu będą rozpatrywane na podstawie protokołu spisanego przy kurierze i/ lub na podstawie opisu i zdjęć przesłanych na adres bok@qactus.pl  

7. Prawo do odstąpienia od umowy.

7.1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów wymienionych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827), a w szczególności:

a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

d) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

7.2. Jeżeli Klient zażądał rozpoczęcia świadczenia usług (o ile takie usługi oferta Sprzedawcy w ogóle przewiduje) przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, zapłaci Sprzedawcy kwotę proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której Klient poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od niniejszej umowy.

8. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

8.1. Jeżeli przedsiębiorca nie uznał reklamacji Klienta będącego konsumentem, a ten się nie zgadza z jego decyzją, może skorzystać z dostępnych pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

8.2. W szczególności Klient ma możliwość zwrócenia się do właściwego wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.). Mediacja ma charakter dobrowolny (obie strony muszą wyrazić na nią zgodę), a ewentualna ugoda stron także musi być wynikiem zgody pomiędzy obiema stronami. Skuteczne wniesienie wniosku o przeprowadzenie mediacji nie gwarantuje jej przeprowadzenia, ani tym bardziej jej wyniku.

8.3. Klient ma również możliwość zwrócenia się o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży przez stały polubowny sąd konsumencki przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.). Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).

8.4. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń dostępne są również w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów oraz Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

9. Ochrona danych osobowych

9.1. Sklep zobowiązuje się do ochrony danych osobowych swoich Klientów zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926).

9.2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów złożenia i realizacji zamówienia uniemożliwia składanie zamówień w sklepie internetowym

9.3. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych Klient potwierdza poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w toku procedury składania zamówienia.

9.4. Dane osobowe udostępnione przez Klienta są gromadzone, przetwarzanie i wykorzystywanie wyłącznie w celu realizacji i rozliczenia zamówień oraz – jeśli Klient wyrazi na to zgodę w sposób określony w poprzednim punkcie – informowania o oferowanych przez www.qactus.pl produktach.

9.5. Administratorem danych osobowych Klientów jest Nodu Sp. z o.o., NIP: 1251653496, z siedzibą: ul. Jerzego Bartnika „Magika” 30/2, 05-220 Zielonka.

9.6. Klientom przysługuje prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia.

10. Postanowienia końcowe

10.1. Sprzedawca honoruje wszelkie prawa konsumenta przewidziane w przepisach powszechnie obowiązującego prawa, a zwłaszcza w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827). Dlatego też postanowienia niniejszego regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów wynikających z przepisów prawa. Wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść konsumentów korzystających ze Sklepu. Postanowienia Regulaminu mniej korzystne dla konsumenta niż postanowienia ww. ustawy są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy tej ustawy.

10.2. Zmiana Regulaminu może nastąpić z ważnych przyczyn, w szczególności w przypadku zmiany przepisów prawa. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym, zmieniony Regulamin wiąże Klienta, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 3841 Kodeksu cywilnego, to jest Klient został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni od dnia powiadomienia. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe, zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw Klientów nabytych przed dniem wejścia w życie zmian.

10.3. Załącznik do umowy: 1. Wzór formularza reklamacyjnego. 

10.4. Regulamin obowiązuje od dnia 01 września 2017 roku. Do umów zawartych przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) oraz niniejszego Regulaminu stosuje się przepisy dotychczasowe.


ZAŁĄCZNIK NR.1 - WZÓR FORMULARZA REKLAMACYJNEGO

Wzór formularza reklamacyjnego do pobrania: pdf, doc.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl